Yusi School

StudyChineseMandarin.com

1. WHERE DO YOU LIVE? N ǐ zhù nǎr ? 你住哪儿? Wǒ Zhù Xué yuàn lù shí wǔ hào, sh ì Hǎi diàn qū. 我住学院路15号,是海淀区。 Nǐ zhǔ de shì lóu fáng hái shì píng fáng ? 你住的是楼房还是平房? Shì lóu fáng. Wǒ zhù bā hào lóu. 是楼房我住8号楼。 Nǐ zhù zài jǐ céng ? 你住在几层? Wǒ zhù…

This content is for Gold Member and Silver Member members only. Please login to view this content. (Register here.)

Comments are closed.