Yusi School

StudyChineseMandarin.com

1.我迷路了。您能告诉我现在在哪儿吗? wǒ mí lù le 。nín néng gào sù wǒ xiàn zài zài nǎ ér ma ? I’m lost. Could you tell me where I am? 2.这条街叫什么名字? zhè tiáo jiē jiào shí me míng zì ? What’s the name of this street? 3.我在地图上的什么地方? wǒ zài dì tú shàng de shí me dì fāng ? Where…

This content is for Gold Member and Silver Member members only. Please login to view this content. (Register here.)

Comments are closed.