Yusi School

StudyChineseMandarin.com

1.AT THE HOSPITAL-PART I Xiǎo jiě, wǒbìng le, guàgèneì kē. 小姐,我病了,挂个内科 Wǔkuài. Neì kēzài sān céng. 5块。内科在3层。 Diàn tī zài nàr. 电梯在那儿. er shí bā hào. 28号。 Nín nǎr bù shū fu. 您哪儿不舒服? Wǒ tóu téng, jué de hún shēn méi jìnr. 我头疼,觉得浑身没劲儿。 Bié zhàn zhe, zuò xià shuō. Fā shāo ma? 别站着,坐下说。发烧吗? Fā shāo,…

This content is for Gold Member and Silver Member members only. Please login to view this content. (Register here.)

Comments are closed.