Yusi School

StudyChineseMandarin.com

1. ARE THOSE TWO THE SAME? Wǒ xiǎng gěi hái zi mǎi jiàn yī fu. 我想给孩子买件衣服。 Nín xiǎng mǎi shén me yàng de? 您想买什么样的? Nà yàng de. Zhè jiàn gēn nà jiàn yí yàng ma? 那样的。这件跟那件一样吗? Bùyí yàng Zhèshìjìn kóu de, Yì dà lìde. 不一样。这是进口的。意大利的。 Translation – I want to buy a cloth for my…

This content is for Gold Member members only. Please login to view this content. (Register here.)

Comments are closed.