Yusi School

StudyChineseMandarin.com

Click here to listen 

敖包*相会 Date at Aobao

词曲: 马拉沁 海默 通福 (蒙古族民歌)

áo bāo xiāng huì

( nán )
shí wǔ de yuè liàng shēng shàng le tiān kōng nǎ
wéi shén me páng biān méi yǒu yún cǎi
wǒ děng dài zhe měi lì de gū niáng ya
nǐ wéi shén me hái bù dào lái yō he

( nǚ )
rú guǒ méi yǒu tiān shàng de yǔ shuǐ ya
hǎi táng huā ér bù huì zì jǐ kāi
zhī yào gē gē nǐ nai xīn dì děng dài yō
nǐ xīn shàng de rén ér jiù huì pǎo guò lái yō he

( hé )
zhī yào gē gē nǐ ( wǒ ) nai xīn dì děng dài yō he
nǐ ( wǒ ) xīn shàng de rén ér jiù huì pǎo guò lái yō he

敖包相会

(男)
十五的月亮升上了天空哪
为什么旁边没有云彩
我等待着美丽的姑娘呀
你为什么还不到来哟嗬

(女)
如果没有天上的雨水呀
海棠花儿不会自己开
只要哥哥你耐心地等待哟
你心上的人儿就会跑过来哟嗬

(合)
只要哥哥你(我)耐心地等待哟嗬
你(我)心上的人儿就会跑过来哟嗬

Note: “áo bāo” 敖包
“敖包”在蒙古语中是“石堆”或“鼓包”的意思。在游牧地域分界之处或在辨识方向上垒石为记,谓之敖包。敖包通常设在风景优美、视野开阔的草原高丘上,堆积石头为台,台基上面分大、中、小三层,由三个低平的园柱体重叠而成。有单个的,也有敖包群。敖包上插杆子挂经旗。在漫长的历史发展中,敖包逐步演变成为祭祀祖先和神灵的地方。

“áo bāo” zài méng gǔ yǔ zhōng shì “ shí duī ” huò “ gǔ bāo ” de yì sī 。 zài yóu mù dì yù fēn jiè zhī chǔ huò zài biàn shí fāng xiàng shàng lěi shí wéi jì , wèi zhī áo bāo 。 áo bāo tōng cháng shè zài fēng jǐng yōu měi 、 shì yě kāi kuò de cǎo yuán gāo qiū shàng , duī jī shí tóu wéi tái , tái jī shàng miàn fēn dà 、 zhōng 、 xiǎo sān céng , yóu sān gè dī píng de yuán zhù tǐ zhòng dié ér chéng 。 yǒu dān gè de , yě yǒu áo bāo qún 。 áo bāo shàng chā gǎn zǐ guà jīng qí 。 zài màn cháng de lì shǐ fā zhǎn zhōng , áo bāo zhú bù yǎn biàn chéng wéi jì 祀 zǔ xiān hé shén líng de dì fāng 。

Welcome translate this song to English (please type translation to “Leave a Reply”)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.