Yusi School

StudyChineseMandarin.com

1.请你把门关上! qǐng nǐ bǎ mén guān shàng ! Please close the door! 2.你要想清楚再说。 nǐ yào xiǎng qīng chǔ zài shuō 。 Think clearly before you speak. 3.明天请早点来。 míng tiān qǐng zǎo diǎn lái 。 Get here earlier tomorrow. 4.我们公司的员工必须讲英语。 wǒ mén gōng sī de yuán gōng bì xū jiǎng yīng yǔ 。 Our employees have…

This content is for Gold Member and Silver Member members only. Please login to view this content. (Register here.)

Comments are closed.