Yusi School

StudyChineseMandarin.com

1.Do you prefer Chinese food or Western food? -Nǐ xǐ huān chī Zhōng cān hái shì Xī cān ? 你喜欢吃中餐还是西餐? -Wǒ fēi cháng xǐ huān chī Zhōng cān 我非常喜欢吃中餐。 Nǐ zuì xǐ huān chī shé nme ? 你最喜欢吃什么? Wǒ zuì xǐ huān chī jiǎo zi 我最喜欢吃饺子。 Translation – Do you prefer Chinese food or Western…

This content is for Gold Member, Silver Member and Bronze Member members only. Please login to view this content. (Register here.)

Comments are closed.