Yusi School

StudyChineseMandarin.com

#1 I’M LOOKING FOR LITTLE WANG? 1.Wèi, wǒ zhǎo xiǎo wáng.     喂,我找小王。 2.Wǒ jiù shì, nǐ yǒu shén mē shìr ma?     我就是,你有什么事儿吗? 3.Lǎo shī ràng wǒ gào su nǐ, míng tiān yǒu kǎo shì, kǎo yǔ fǎ      老师让我告诉你,明天有考试,考语法。 4.nǐ gàn shén me ne?     你干什么呢? 5.Wǒ zhèng zài kàn diàn shìne, nǐ ne?…

This content is for Gold Member members only. Please login to view this content. (Register here.)

Comments are closed.