Yusi School

StudyChineseMandarin.com

1.ARE YOU A STUDENT? Nǐ shì xué sheng ba ? 你是学生吧? Shìde, wǒ shì dà xué shēng. 是的,我是大学生。 Nǐ shì nǎ gè dà xué de xué sheng ? 你是哪个大学的学生? Wǒ shì Běi jīng Dà xué de xué sheng. 我是北京大学的学生。 Nǐ xué xí shén me zhuān yè ? 你学习什么专业? Xué xí Hàn yǔ. Shì Lǐl ǎo…

This content is for Gold Member, Silver Member and Bronze Member members only. Please login to view this content. (Register here.)

Comments are closed.