Yusi School

StudyChineseMandarin.com

AT THE SICHUAN RESTAURANT-I Zhè shì yì jiā Sì chuān fàn guǎnr ba ? 这是一家四川饭馆儿吧? Tīng shu nǐ ài chī là de, suǒ yǐ jīn tiān qǐng nǐ  chī Chuān cài. 听说你爱吃辣的,所以今天请你吃川菜。 Nǐ ài chī tián de ma ? 你爱吃甜的吗? Bù, ài chī xián de. Wǒ shì Běi fāng rén. 不,爱吃咸的。我是北方人。 Yě jiù shì shuō,…

This content is for Gold Member and Silver Member members only. Please login to view this content. (Register here.)

Comments are closed.