Yusi School

StudyChineseMandarin.com

1.WHO IS IT? Shéi ya ? Děng yí huìr. 谁呀?等一会儿。 Shì wǒ, Xiǎo Wáng. 是我,小王。 Qǐng jìn. Qǐng zuò. Qǐng hēchá. 请进, 请坐, 请喝茶。 Xiè xie ! 谢谢! Nǐ ài rén zài jiā ma ? 你爱人在家吗? Zài. Wǒ jiè shào yí xià, zhè shì wǒ ài rén. 在, 我介绍一下, 这是我爱人。 Translation – Who ( is…

This content is for Gold Member and Silver Member members only. Please login to view this content. (Register here.)

Comments are closed.