Yusi School

StudyChineseMandarin.com

1. 我喜欢足球。 wǒ xǐ huān zú qiú 。 I like soccer. 2.我爱听古典音乐。 wǒ ài tīng gǔ diǎn yīn yuè 。 I love classic music. 3.我对汉语很感兴趣。 wǒ duì hàn yǔ hěn gǎn xìng qù 。 I am interested in Chinese. 4.我最近迷上金庸的书了。 wǒ zuì jìn mí shàng jīn yōng de shū le 。 I am crazy about…

This content is for Gold Member members only. Please login to view this content. (Register here.)

Comments are closed.