Yusi School

StudyChineseMandarin.com

1.CAN YOU READ ENGLISH NEWSPAPERS? 1.Nǐ kàn jiàn Xiǎo Wáng le ma? 你看见小王了吗? 2.Kàn jiàn le. Tā zài nàr kàn bào ne. 看见了。他在那儿看报呢。 3.Nǐ  kàn de dǒng Yīng wén bào ma? 你看得懂英文报吗? 4.Yǒu de kàn de dǒng yǒude kàn bùdǒng. 有的看得懂,有的看不懂。 5.Nǐ tīng de dǒng yīng yǔ guǎng bō ma? 你听得懂英语广播吗? 6.Xiàn zài hái tīng…

This content is for Gold Member members only. Please login to view this content. (Register here.)

Comments are closed.