Yusi School

StudyChineseMandarin.com

1 : WHAT COUNTRY IS THIS? Zhè shì nǎ gè guó jiā? 这是哪个国家? Zhè shì Zhōng guó. 这是中国。 Nà shì Tái wān ma? 那是台湾吗? Nà bú shì Tái wān, nà shì Hǎi nán dǎo. 那不是台湾,那是海南岛。 Translation – What country is this? – This is China. – Is that Taiwan? – That is not Taiwan, that…

This content is for Gold Member and Silver Member members only. Please login to view this content. (Register here.)

Comments are closed.