Yusi School

StudyChineseMandarin.com

1.你想找什么样的衣服? nǐ xiǎng zhǎo shí me yàng de yī fú ? Are you looking for something?” 2.我只是随便看看。 wǒ zhī shì suí biàn kàn kàn 。 I’m just looking. 3.我在找一件毛衣能帮我一下吗? wǒ zài zhǎo yī jiàn máo yī néng bāng wǒ yī xià ma ? I’m looking for a sweater. Could you help me? 4.我能试穿这一件吗? wǒ néng…

This content is for Gold Member and Silver Member members only. Please login to view this content. (Register here.)

Comments are closed.