Yusi School

StudyChineseMandarin.com

1.请问去天安门在哪儿下车? qǐng wèn qù tiān ān mén zài nǎr xià chē ? Excuse me. which stop shall I get off to go to Tian’anmen Square? 2.请问下一站是什么地方? qǐng wèn xià yī zhàn shì shén me dì fāng ? Excuse me, what’s the next stop? 3.请问到故宫还有几站? qǐng wèn dào gù gōng hái yǒu jǐ zhàn ? Excuse…

This content is for Gold Member and Silver Member members only. Please login to view this content. (Register here.)

Comments are closed.