Yusi School

StudyChineseMandarin.com

1.跟您商量个事儿,能不能借我100块钱? gēn nín shāng liàng gè shìr , néng bù néng jiè wǒ yī bǎi kuài qián ? 2.小王,能不能帮我把这份文件复印一下? xiǎo wáng , néng bù néng bāng wǒ bǎ zhè fèn wén jiàn fù yìn yī xià ? 3.我们商量一下明天干啥吧。 wǒ mén shāng liàng yī xià míng tiān gàn shá ba 。 4.我们先坐火车到广州,然后换飞机到香港,你看怎么样? wǒ mén xiān zuò…

This content is for Gold Member members only. Please login to view this content. (Register here.)

Comments are closed.