Yusi School

StudyChineseMandarin.com

1 : WHAT WILL THE WEATHER BE TOMORROW? Xià yǔle. Míng tiān tiān qì zěn me yàng? 下雨了,明天天气怎么样? Tiān qì yù bào shuō: míng tiān shì qíng tiān. 天气预报说:明天是晴天。 Míng tiān yǒu fēng ma? Lěng bùlěng? 明天有风吗?冷不冷? Yǒu fēng. Zǎo shang yǒu diǎnr liáng 有风。早上有点儿凉。 Translation – It’s raining. How will be the weather tomorrow?…

This content is for Gold Member and Silver Member members only. Please login to view this content. (Register here.)

Comments are closed.